Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Regulamin dla IV seminarium « La relation d’objet”

 

 

I. Program

 

1. Na seminarium składa się 24 spotkań, tyle ile jest rozdziałów sem IV „La relation d’objet” Zgodnie z tradycją edukacyjną Koła Krakowskiego raz w miesiącu rozdział po rozdziale będziemy studiować tekst.

 

2. Terminy najbliższe: 8.02, 8.03, 19.04, 31.05, 28.06. Terminy dalsze zostaną podane w czerwcu br

 

3. Odbędą się trzy spotkania o charakterze resume w ramach którego uczestnicy zaprezentują konkluzję w postaci zapytania, refleksji. Resume planowane są pod koniec 2015, 2016 i na koniec seminarium.

 

4. Każde spotkanie trwa 4 godziny (11.00-15..00) i obejmuje:

- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,

- dyskusję,

- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami

- niektóre spotkania będą zawierały 30 –minutowe wprowadzenie z określonego tekstu Freuda adekwatnego do tematyki spotkania. Wprowadzenie z tekstów Freuda będą prowadzić uczestnicy seminarium

 

5. Oplata seminaryjna obejmuje: tłumaczenie tekstu seminarium, honorarium dla tłumacza, koszt nośnika medialnego do przygotowania nagrań, napoje i "użycie" siedziby: prąd, sprzątanie, napoje w przerwie .

.

 

II. Reguły uczestnictwa

 

1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium otrzymuje:
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu na konto Koła,
- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,

- zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium


2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym. Dopuszczalna ilość spotkań na których można być nieobecnym wynosi- 5

 

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:

- aktywnego udziału w spotkaniach

- prezentacji przypadków; dotyczy osób przyjmujących pacjentów

- podczas resume: prezentacji refleksji, pytań, osobistych podsumowań

- prezentacji 30-minutowego wprowadzenia z tekstu Z. Freuda. .

 

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium:

- otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu,

- nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły,

- tekst omawiany na danym spotkaniu nabywają (elektronicznie) w dniu spotkania po wniesieniu opłaty.


Zgłoszenia wraz z deklaracją (udział w całości czy też incydentalnie) do 23 stycznia proszę kierować na adres mailowy Koła: kolokrakowskie@poczta.onet.pl
Osoby, które debiutują w seminariach Koła przesyłają na adres Kola dodatkowe informacje:
- imię i nazwisko
- profesję i miejsce
- nr telefonu
Zespół odpowiedzialny bezpośrednio za organizację i prowadzenie seminarium

1. Opieka merytoryczna i wykłady: Marie-Helene Doguet Dziomba, Serge Dziomba, Guy Trobas

2. Tłumaczenie tekstów: Anna Turczyn: anna.turczyn@gmail.com

4. Finanse: Anna Skriwan: ankaskr@op.pl

5. Troska o zaświadczenia: Dorota Henzel: d.henzel@interia.pl

6. Troska o dobór i koordynacje przypadków klinicznych: Arkadiusz Garczyński: garek1@poczta.onet.pl

7. Nagrania wykładów – Przemysław Mączka przemaczka@interia.pl

8. Koordynator seminarium Alina Henzel-Korzeniowska, a.henzelkorzeniowska@gmail.com

 

 
 
Seminarium o lęku i trwodze

 

I. Program

 

1. Pierwszy etap obejmie 7 spotkań (raz w miesiącu) od kwietnia do grudnia 2012 (bez wakacyjnych - lipca i sierpnia)

2. Tekstem wprowadzającym do zagadnienia będzie "Zahamowanie, symptom, lęk”  Z. Freuda

3. Pierwsze spotkanie 15 kwietnia br. Pozostałe: 6 maja, 24 czerwca 2012. Terminy powakacyjne na wrzesień, październik, listopad i grudzień zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

4. Etap ten zakończy się resume, w ramach którego uczestnicy zaprezentują  konkluzję w postaci zapytania, refleksji, fragmentu przypadku klinicznego.

5. Po tym okresie zostanie określony kolejny etap pracy nad tekstem i wysokość opłaty za uczestnictwo (w zależności od ilości uczestników zamierzających kontynuować następny etap seminarium).

6. Każde spotkanie trwa około 4.5 godziny (11.00-15.30) i obejmuje:

- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,

- dyskusję,

- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami

 

II. Reguły uczestnictwa

 

1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości w całości seminarium:

- bierze udział w spotkaniu
- otrzymuje partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu
- otrzymuje nagranie jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu

- otrzymuje zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium.

 

2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza:

- wpłatę całości kwoty jednorazowo lub w 2- ratach na konto Kola lub do rak skarbnika przed

  rozpoczęciem seminarium

- członkowie Koła i starający się o członkostwo w Kole mogą złożyć deklaracje o uczestniczeniu w         

  całości zajęć i uiszczać opłatę za każde spotkanie lecz jednocześnie są zobligowani pokrywać koszty 

  spotkań, w   których nie mogą uczestniczyć

- obecność w co najmniej w 80% spotkań uprawnia do otrzymania potwierdzenia   udziału w całości.

 

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:

- aktywnego udziału w spotkaniach 

- podczas podsumowania: prezentacji refleksji lub/i opisu przypadku - dotyczy tylko osób przyjmujących

  pacjentów.

 

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium:

- otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu

- nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły.

- tekst potrzebny do seminarium mogą nabyć dopiero przed spotkaniem po wniesieniu opłaty

 

III. Opłaty

 

1. Koszt I etapu seminarium wynosi dla osób deklarujących uczestnictwo w całości I etapu seminarium:

osoby spoza Kola łącznie 485 zł w tym:

po 55 zł za 2 pierwsze spotkania =110 zł

pozostałe 5 spotkań: 75 zł x 5 spotkań = 375 zł

 

członkowie Kola łącznie: 365 zł w tym:

- po 45 zł za 2 pierwsze spotkania = 90zl

- po 55 zł x 5 spotkań =275 zł

 

studenci studiów dziennych łącznie 295 zł w tym:

- po 35 zł za 2 pierwsze spotkania = 70zl

- po 45zl x 5 spotkań = 225 zł

 

2. Osoby uczestniczące w seminarium  incydentalnie wnoszą za każdym razem przed spotkaniem (przy wejściu lub na konto Koła) opłatę wyższą o 15 zł od ustalonej dla osób, które zadeklarowały udział w całości seminarium

osoby spoza Kola:

- dwa pierwsze spotkania po 70 zł

- za każde pozostałe z 5 tegorocznych spotkań po 90 zł

 

członkowie Kola:

- dwa pierwsze spotkania po 60 zł

- za każde pozostałe z 5 spotkań po 70 zł

 

studenci:

- dwa pierwsze spotkania po 50 zł

- za każde pozostałe z 5 spotkań po 60 zł

 

Miejsce spotkań: siedziba Kola, ul. Biskupia 10/11, 2 piętro,

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy Kola:  kolokrakowskie@poczta.onet.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko

- profesję

- miejsce pracy

- rodzaj deklaracji uczestniczenia w seminarium; udział w całości czy tez incydentalnie

- sposób wnoszenia opłaty: na konto lub do rąk skarbnika

 

Termin zgłoszeń do 12 kwietnia 2012. Ilość miejsc limitowana.

 

Zespół odpowiedzialny bezpośrednio za organizację i prowadzenie seminarium

1. Opieka merytoryczna i wykłady: Marie-Helene Doguet Dziomba, Serge Dziomba, Guy Trobas

2. Tlumaczenie tekstów: Anna Turczyn

3. Konsultacja tłumaczonych tekstów z perspektywy klinicznej: Agnieszka Chojnowska

4. Finanse: Przemysław Mączka

5. Troska o zaświadczenia: Isabela Traczyk

6. Troska o dobór przypadków klinicznych: Anna Jankowska

7. Informacja: Małgorzata Gorzula, tel: 692031907,

8. Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska, tel: 601520907

------------------------------------------------------------
Seminarium formacyjne o psychozach
ZAPRASZAMY  do kolejnego roku wspólnej pracy w ramach comiesięcznych seminariów Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS
 

W roku 2010/2011 studiujemy teorię Jacques’a Lacana dotyczącą psychoz. Zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach formacyjnych, które stanowią element kształcenia i formowania psychoanalityka, ale są też jedną z wielu aktywności ułatwiających proces wstępowania do naszego Stowarzyszenia – Koła Krakowskiego.

Seminaria te są również ukłonem Szkoły w kierunku wszystkich pragnących wstąpić na tę fascynującą drogę. Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych takim profilem formacyjnym, które zdeklarują się mailowo, pisząc na adres Koła: 
kolokrakowskie@poczta.onet.pl
 
Drugi rok pracy zaczynamy: 11 grudnia 2010, 23 stycznia 2011, 13 lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 26 czerwca. Pozostałe terminy we wrzesniu, pażdziernku i listopadzie zostaną wkrótce podane. (niedziela, godz. 11.00) od Seminarium III Psychozy” (1955-1956) J. Lacana – rozdz.1 „Wprowadzenie do kwestii psychoz” („Introduction   a la question des psychoses”) [J. Lacan, Le Séminaire, Livre III, Les Psychoses, 1955-1956, Seuil, 1981].
Tekst ten jak i następne, nad którymi będziemy pracować, jest w posiadaniu Koła w wersji oryginalnej i w polskim tłumaczeniu. Otrzymają go osoby, które zdeklarują  swój udział w całym seminarium .
Większość spotkań prowadzi Serge Dziomba. Przewidujemy, że niektóre seminaria poprowadzą również inni psychoanalitycy Szkoły Lacanowskiej, między innymi: Marie-Helene Doguet-Dziomba, Guy Trobas.
 
 
Spotkania odbywać się będą w wyznaczone niedziele, w siedzibie Koła przy ul. Biskupiej 10/11,
w godzinach 11.00-13.30 oraz 14.00-15.00 .W drugiej części zaplanowane jest omówienie przypadku klinicznego.
 
Gwarantujemy tłumaczenie na język polski.
 
 
Koszt szkolenia za każde spotkanie wynosi: nowe osoby – 65 zł, członkowie Kół – 45 zł , studenci – 35 zł.
 
Osoby zdecydowane na udział w całym cyklu seminaryjnym wnoszą opłatę pełną lub rozłożoną na maksymalnie 3 raty (9 spotkań x koszt wg stawek podanych wyżej). Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na ręce Skarbnika Koła, Małgorzaty Gorzuli, lub na konto Koła:
PEKAO SA I/O Kraków, Rynek Główny 31
Numer konta: 14124014311111000010465486
 
Po zakończeniu każdego spotkania będzie można otrzymać zaświadczenie Koła o udziale w spotkaniu. Zaświadczenie o odbyciu całego szkolenia wymaga uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i będzie ono wydawane po zakończeniu szkolenia.
 
Osoby uczestniczące w całym cyklu seminaryjnym mogą odpłatnie zamówić nagranie wykonane na spotkaniu, zapoznać się ze stanem biblioteki Koła, by ewentualnie wypożyczyć czasopisma lub książki.
 
Koordynatorem seminarium jest Agnieszka Chojnowska: achojnowska@hotmail.com
 
W imieniu Zarządu,
Alina Henzel-Korzeniowska


 
 

 

 

 

 

Zapraszamy na spotkania organizowane:

w siedzibie Koła w Krakowie ul. Biskupia 10/7- IV piętro

(przecznica od ul. Krowoderskiej, jeden przystanek tramwajowy od Dworca Głównego PKP)

 

W związku z przygotowywaniem XIV Dni Naukowych (l21-22 listopada 2009), w tym roku zajmujemy się zagadnieniami dot. Interpretacja snów w psychoanalizie

 

21-22 lutego - Serge Dziomba

 

25-26 kwietnia - Serge Dziomba

 

23-24 maja - Marie-Hélene Doguet-Dziomba

 

20 - 21 czerwca - Serge Dziomba

 

26 - 27 września - Guy Trobas

 

17-  18  października - Serge Dziomba

 

21 - 22 listopada - uwieńczenie pracy seminaryjnej poprzez XIV DNI NAUKOWE "Aktualność marzenia sennego.Jego funkcja i jego interpretacja w psychoanalizie od Freuda do Lacana".

 

 PROGRAM SEMINARIÓW

Sobota:

od 17.00 - indywidualna analiza i superwizja 

 

Niedziela:

10.00 - 13.00 seminarium

13.00- 13.30 przerwa

13.30- 15.00 prezentacja przypadku ( w październiku A.Henzel-Korzeniowska) 

od 17.00 - indywidualna psychoanaliza i superwizja

 

Literatura

1. XXIX Conference rewision de la theorie du reve

2. Freud Sigmund- Neue Folge der Vorlesungen zur Einf??hrung in die Psychoanalyse 1933.

3.  Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl.

 

Istotne dodatkowe informacje 

Seminaria mają charakter otwarty i są tłumaczone na język polski 

Opłata : 25 zl,  członkowie Kół i NLS - 20 zł, studenci - 10 zł 

Koło wydaje zaświadczenia za uczestnictwo w seminariach. Każde spotkanie jest to 5 godzin. Udział w tych seminariach oprócz własnej analizy, superwizji oraz wielu innych  aktywności są też warunkiem, który trzeba spełnić jeśli chce się zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, które otwiera drogę do formowania psychoanalityka  w orientacji lacanowskiej w warunkach polskich.

 

    Zapraszamy!

 

 Poniżej wybrane teksty, które w poprzednich latach były przedmiotem naszych studiów

 

"Nota o dziecku" tłumaczenie 1
"Nota o dziecku" tlumaczenie 2

 

Présentation de la "Note sur l'enfant" de Jacques Lacan
Par Serge Dziomba

 

Prezentacja "Noty o dziecku" Jacques'a Lacana przez Serge'a Dziomba

 

L'ENFANT SYMPTÔME, LE SYMPTÔME DE L'ENFANT - Déterminisme et liberté de l'enfant en psychanalyse par Guy Trobas

 

DZIECKO SYMPTOM, SYMPTOM DZIECKA - Determinizm i wolność dziecka w psychoanalizie - artykuł przewodni do XI Dni Naukowych KKESP - przez Guy Trobas