Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 CZERWIEC


18 czerwca, sobota, godz.: 11.00-14.00 

Seminarium kliniczne.  
Kontynuacja dyskusji w oparciu o tekst  ANTENNE CLINIQUE DE ROUE , który jest prezentacją rozmowy z młodą pacjentką - podmiotem psychotycznym. Tym razem będziemy rozważać funkcjonowanie tego podmiotu z perspektywy trzech rejestrów: realnego, wyobrażeniowego i symbolicznego.  
 
Tekst ten jest chroniony prawami autorskimi i przeznaczony tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. 


19 czerwca, niedziela, godz.: 11.00-15.00 

Seminarium "Relacja z obiektem", 
w oparciu o rozdz. 16 rozdział pt.   w: IV seminarium J. Lacana pt. "Relation d'objet". Tłumaczenie na j.polski Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.


W ramach spotkania:
1. Refleksje uczestników seminarium ze spotkania majowego, podczas którego Marie-Helene Doguet Dziomba komentowała rozdział 15
2. Omówienie przez A. Henzel-Korzeniowską tekstu Claude Lévi- Strauss'a   
pt. "Struktura mitu". 
3. Komentarz Serga Dziomby do rozdziału 16 sem "Relation d'objet". 

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.20 czerwca, poniedziałek, godz: 19.15-20.45 w ramach Punktu Konsultacyjnego 

Prezentacja  Małgorzaty Orysiak na temat praktyki literackiej James'a Yoyce'a . w funkcji "czwartego wiązania"  przedstawionego  przez Lacana w XXIII seminarium pt. Sinthome. 

Jest to  spotkanie  a propos  tematyki Kongresu New Lacanian School pt. ."Dyskretne znaki psychozy zwykłej. Klinika i traktowanie,  2-3.07 2016, Dublin 

Prowadzenie - Małgorzata Gorzula, 

Wstęp wolny i bezpłatny

 
 

 

 

 

 

Opłaty:

Do 2 czerwca na konto Koła Krakowskiego: 14124014311111000010465486
z dopiskiem "6 Dni Naukowe"

4 czerwca podczas rejestracji w miarę wolnych miejsc (nie dotyczy członków Kół).
 
Udział w wystawie: 

Osoby chętne do udziału w wystawie proszę o zgłoszenie się do 2 czerwca na adres mailowy:a.henzelkorzeniowska@gmail.com

 

 

MAJ

 

W imieniu Koła Warszawskiego i Krakowskiego zapraszamy do udziału w 8 seminarium Nouages pt. "Dyskretne znaki w psychozach zwykłych. Klinika i traktowanie". 


Data - 7 maja br,  w godzinach 11.00-19.00

Miejsce:  Warszawa,  ul. Nowy Świat 49, siedziba PTE,

Opłaty - 160 zł, 130 zł- członkowie Kół, 80 zł - studenci 

W programie ( szczegóły w załączniku): 
wykład wprowadzający pt. "Wyobrażeniowe psychozy zwykłej" - Reginald Blanchet
prezentacja 4 przypadków wraz z dyskusją
dyskusja (4 osoby interweniują) wokół tekstu J. A. Millera pt. "Efekt powrotu do psychozy zwykłej". 

Seminarium to jest wydarzeniem składającym się na całoroczną pracę New Lacanian School nad kwestią psychozy zwykłej, czego uwieńczeniem będzie Kongres NLS pt ."Dyskretne znaki psychozy. Klinika i traktowanie, 2-3.07 2016, Dublin. 

W Polsce drugim wydarzeniem poprzedzającym Kongres w Dublinie będą 6 Dni Naukowe Kół pt."Realny, symboliczny i wyobrażeniowy w psychozie zwykłej", 4-5 czerwca 2016, Kraków. Zapraszamy!
 

 

14 maja  - sobota: 11.00-14.00 

Seminarium Kliniczne - dyskusja trzecia podsumowająca, w której głos zabierze również Marie-Helene Doguet Dziomba w oparciu o tekst  ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN. Tekst ten jest chroniony prawami autorskimi i przeznaczony tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go. 

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter zamknięty i płatny.

Celem seminarium, które będzie miało charakter permanentny - w ramach comiesięcznych spotkań - jest zwiększanie kompetencji klinicznych - unikalnej wiedzy oraz doświadczenia, do prowadzenia pacjentów w podejściu lacanowskim. Inauguracja tego seminarium rozpoczęta pracą wokół 2 przypadków ze szpitala psychiatrycznego, z którym Koło podjęło współpracę odbyło się w styczniu 2015

I. Następne terminy przed letnimi wakacjami w 2016: 18 czerwca

II. Ze względu na formacyjny charakter seminarium oraz niezwykłą wartość kliniczną materiału przedstawianego, a także obowiązek wywiązania się z umowy ze szpitalem psychiatrycznym o zachowaniu tajemnicy w seminarium będą mogli uczestniczyć:

1. Członkowie Koła 
2. Osoby spoza Koła znane naszemu środowisku i będące we własnej analizie lub
zamierzające wkrótce ją podjąć
3. Studenci znani naszemu środowisku, którzy podjęli analizę lub zamierzają ją podjąć. 

III. Seminaria odbywają się w siedzibie Koła, ul Biskupia 10/11, 2 piętro, w oficynie.

IV. Terminy zgłoszeń na seminarium dla osób, które chcą od tego momentu uczestniczyć do 12 maja  2016  na adres: a.henzelkorzeniowska@gmail.com i
Kola: kolokrakowskie@poczta.onet.pl

V. Opłaty z odpowiednim dopiskiem "seminarium kliniczne i data" na konto Koła: 14124014311111000010465486.

1.Wniesienie opłaty gwarantuje udział w seminarium a opłacenie przed seminarium
zapewnia przesłanie mailowo tłumaczenia określonego tekstu.
2. Opłata za każde spotkanie:członkowie Koła -40zł, pozostałi-60 zł, studenci- 30 zł 3. Opłaty te obowiązują do grudnia 2016.
4. Opłaty obejmują: tłumaczenie tekstu, tłumaczenie przebiegu spotkania oraz koszt użycia siedziby Koła a także korzystanie z przerw kawowych
Kwestie finansowe na adres skarbnika Anny Skriwan,  ankaskr@op.pl

VII. Dopuszczalne są dwie nieobecności z możliwością otrzymania nagrań z tych spotkań. Kontakt z Przemysławem Mączką: przemaczka@interia.pl

VI. Koło wydaje zaświadczenia  o uczestnictwie potwierdzone listą obecności i
płatnościami. Zaświadczenia te,  w związku przygotowaniami Koła do nowej, dodatkowej formuły kształcenia, dostosowanej do minimów programowych Polskiej Rady Psychoterapii, ale w podejściu lacanowskim nabiorą wkrótce jeszcze większej ważności.

VII. Udział, między innymi w tym seminarium jest elementem składającym się na
formowanie psychoanalityka w orientacji psychoanalizy lacanowskiej.
 - doświadczenie płynące z własnej psychoanalizy,
- regularne studia tekstów  w ramach seminariów oraz indywidualnie;
- praca w kartelach,
- staż kliniczny,
- praca z pacjentem z zachowaniem koniecznej superwizji,
- dawanie świadectwa efektów własnej pracy poprzez prezentowanie refleksji w trakcie konferencji i seminariów.

 

15 maja - niedziela: 11.00-15.00 

Seminarium "Relacja z obiektem", w oparciu o rozdz. 15 rozdział pt. "Do czego służy mit"   w: IV seminarium J. Lacana pt. "Relation d'objet". Tłumaczenie na j.polski Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Podtytuły rozdziału:

Funkcje i struktury mitów

Krawall i orgazm dziecięcy

Fantazmat dwóch żyraf. 

Zakorzeniony, perforowany, ruchomy.

Symboliczna transpozycja wyobrażeniowego 

I część: komentarz Marie Helene Doguet Dziomba do rozdz.15 seminarium oraz dyskusja

II część: kliniczna - przypadek, prezentuje Sławomir Żukowski  i dyskusja

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

I. Program
1. Na seminarium składa się 24 spotkań, tyle ile jest rozdziałów sem IV „La relation d’objet” Zgodnie z tradycją edukacyjną Koła Krakowskiego raz w miesiącu rozdział po rozdziale będziemy studiować tekst.
2. Terminy najbliższe przed wakacjami letnimi: 19 czerwca br. Terminy dalsze zostaną podane w sierpniu br
3. Odbędzie się spotkanie o charakterze resume na koniec seminarium w ramach którego uczestnicy zaprezentują konkluzję w postaci zapytania, refleksji na koniec seminarium.

4. Każde spotkanie trwa 4 godziny (11.00-15..00) i obejmuje:
- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,
- dyskusję,
- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami
- niektóre spotkania będą zawierały 30 –minutowe wprowadzenie z określonego tekstu Freuda adekwatnegodo tematyki spotkania. Wprowadzenie z tekstów Freuda będą prowadzić uczestnicy seminarium
5. Oplata seminaryjna obejmuje: tłumaczenie tekstu seminarium, honorarium dla tłumacza, koszt nośnika medialnego do przygotowania nagrań, napoje i siedziby: prąd, sprzątanie, napoje w przerwie .

Rodzaje opłat:
Osoby uczestniczące w całości seminarium:
członkowie Koła - 70 zł
osoby spoza Koła 100 zł
studenci - 30 zł
Osoby uczestniczące incydentalnie:
członkowie Koła 100 zł
osoby spoza Koła 130 zł
studenci 40 zł

II. Reguły uczestnictwa

1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium otrzymuje:
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu na konto Koła,
- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,
- zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium

2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym. Dopuszczalna ilość spotkań na których można być nieobecnym wynosi- 5

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:
- aktywnego udziału w spotkaniach
- prezentacji przypadków; dotyczy osób przyjmujących pacjentów
- podczas resume: prezentacji refleksji, pytań, osobistych podsumowań
- prezentacji 30-minutowego wprowadzenia z tekstu Z. Freuda. .

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium:
- otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu,
- nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły,
- tekst omawiany na danym spotkaniu nabywają (elektronicznie) w dniu spotkania po wniesieniu opłaty.

Zgłoszenia wraz z deklaracją (udział w całości czy też incydentalnie) do 12 maja br proszę kierować na adres mailowy Koła: kolokrakowskie@poczta.onet.pl

Osoby, które debiutują w seminariach Koła przesyłają na adres Kola dodatkowe informacje:
- imię i nazwisko
- profesję i miejsce
- nr telefonu


9 i 16 maja - poniedziałek; 19.15-20.45 

w ramach Punktu Konsultacyjnego 

Prezentacja przypadków i dyskusja na temat "poczucia życia podmiotu"  w kontekście zagadnienia "dyskretne znaki psychozy zwykłej". Jest to kolejne spotkanie  przygotowujące do tematyki Kongresu New Lacanian School pt ."Dyskretne znaki psychozy" (2-3.07 2016, Dublin), które będzie poprzedzone: - 6 Dniami Naukowymi  Kół pt.."Realny, symboliczny i wyobrażeniowy w psychozie zwykłej" (4-5 czerwca 2016, Kraków).

Prowadzenie - Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny

 

KWIECIEŃ

 

1 kwietnia (piątek) o 17.00 w Instytucie Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, sala 0.01. 

 
W imieniu Sekcji oraz Koła zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. "Wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej", 

Wykład będzie miał miejsce 1
W tym spotkaniu głos zabierze Serge Dziomba, psychoanalityk polskiego pochodzenia, członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy Lacanowskiej NLS, New Lacanian School (NLS),  l’École de la Cause Freudienne (ECF),  Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), . 

Wstęp bezpłatny
 
 
 
2 kwietnia - sobota:11.00-14.00 
Seminarium Kliniczne - dyskusja druga 
 w oparciu o tekst  ANTENNE CLINIQUE DE ROUEN. Tekst ten jest chroniony prawami autorskimi i przeznaczony tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go. 

 
Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny.

3 kwietnia- niedziela: 11.00-15.00 
Seminarium "Relacja z obiektem", w oparciu o rozdz. 14 rozdział pt. "Znaczący w realnym"  w: IV seminarium J. Lacana pt. "Relation d'objet". Tłumaczenie na j.polski Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go

I część: komentarz Serga Dziomby do rozdz.14 seminarium oraz dyskusja
II część: kliniczna - przypadek, prezentuje Sławomir Żukowski  i dyskusja

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.


11 kwietnia - poniedziałek; 19.15-20.45 w ramach Punktu Konsultacyjnego 

komentarz A.Henzel -Korzeniowskiej  do tekstu pt "Evenement" Sergia Caretto w: Scilicet: "Le corps parlant. sur  l'incoscient  au XXI sciecle", X Kongres AMP, Rio de Janerio, kwiecien 2016).  Tłumaczenie tekstu: Dariusz Ch. Szymor i A. Henzel-Korzeniowska. 

Jest to kolejne spotkanie  przygotowujące do tematyki Kongresu New Lacanian School pt ."Dyskretne znaki psychozy" (2-3.07 2016, Dublin), które będzie poprzedzone:
- seminarium Nouages (7.05 2016, Warszawa) 
- 6 Dniami Naukowymi  Kół pt.."Realny, symboliczny i wyobrażeniowy w psychozie zwykłej" (4-5 czerwca 2016, Kraków).

Prowadzenie - Małgorzata Gorzula, 

Wstęp wolny i bezpłatny

 

MARZEC 2016 

 

 7 Konferencja z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt. "Ciało i język" , 19-20 marca 2016, Kraków.
 
 
Istotne informacje znajdują się na stronie:
 www.cialojezyk.psychoanaliza.com.pl
 
Niemniej jednak warto wiedzieć, że:
 
Klimat konferencji: 
W programie tej ogólnopolskiej konferencji akcent położony jest na rozmowę między uczestnikami i prelegentami. Wygłoszenie referatu  jest intelektualnym pretekstem by sprowokować uczestników Konferencji do rozważań na temat skomplikowanych i tajemniczych powiązań ciała z językiem ludzkim. Podczas konferencji zabiorą głos specjaliści z wielu dziedzin co jest dowodem na to, że kwestia ciała i języka ma szeroki wymiar społeczny. 
Oto program  http://www.cialojezyk.psychoanaliza.com.pl/program.

 
Opłata Od 1 marca wynosi: